ID06 Elektronisk Personalliggare

Sedan den 1 januari 2016 skall alla byggplatser ha en elektronisk personalliggare. Alla som vistas på byggplatsen skall vara registrerade i ID06 personalliggaren, inte bara byggarbetare utan också t ex väktare och städpersonal.

Vilka fördelar ger ID06 personalliggare?

Vid en arbetsplatsolycka går det snabbt att ta ut en återsamlingslista som kan rädda liv.

  • En ID06 personalliggare ger automatisk presentation av UE-kedjorna. Det gör att du följer Byggavtalet 2015.
  • En elektronisk personaliggare för bygg ger dig timrapport på alla företag. Det hjälper dig göra snabb efterkalkyl på projektet.
  • En ID06 personalliggare från Entral hjälper dig spara pengar eftersom du kan göra dig fri allt stök med nycklar. Inom sektorn med stambyten beräknar man besparingar på 3-6% av hela arbetstiden.
  • Från 2017 finns den nationella kompetensbasen tillgänglig i ackrediterade ID06-system.
Varför elektronisk personalliggare bygg?

För att du skall kunna ha full kontroll på byggplatsen, minska svinn och spara tid. Med ett ID06-system från Entral kan du ha full kontroll från din dator, iPad eller mobil app. Entrals lösning är plattformsoberoende och riktigt kostnadseffektiv. Läs mer om det på Varför välja Entral

Vad är en personalliggare?

En personalliggare är en uppdaterad förteckning över närvarande personal på arbetsplatsen. Den förs löpande för att i varje givet ögonblick återspegla verkligheten. I laglig mening upprättas personalliggaren för att Skatteverket skall kunna utföra kontrollbesök och verifiera att svart arbetskraft inte används. Men en personalliggare används för fler allmännyttiga syften. Ett syfte är att generera en Återsamlingslista vid arbetsplatsolycka. En sådan lista räddar liv när räddningstjänsten undersöker om alla verkligen har utrymt brinnande byggnad.

Varför behövs elektronisk personalliggare?

Seriösa byggbolag möter konkurrens med ljusskygga aktörer som varken betalar skatt eller hedrar avtal. Conny Svensson på Skatteverket förklarar ”Lagstiftningen tar sikte på att skapa sund konkurrens på lika villkor inom byggbranschen”. Skattefelet fram till 2015 beräknades till 110 miljarder kronor om året. Det betyder i praktiken att kriminella bolag, ofta utländska holdingbolag utan respekt för anställningsvillkor och arbetarskydd, varje år stjäl samhällsgemensamma resurser och arbeten från ärliga byggföretag. Personalliggaren hjälper seriösa byggföretag genom att Skattverket kan lagföra bolag som inte betalar sina skatter.

Skillnaden mellan elektronisk personalliggare och personalliggare?

Frisörer och restauranger är företag som använder en manuell personalliggare, ofta kallad ”gröna boken”. Detta fungerar i verksamheter där man inte har alltför mycket personal. Inom byggbranschen skulle en traditionell personalliggare bli ohållbar på grund av mängden personer på byggplatsen. Av det skälet valde lagstiftaren att kräva en elektronisk personalliggare. Den har flera fördelar; den kan uppdateras automatiskt och hämtas elektroniskt. Personalliggare i byggverksamhet skall därför enligt 39 kap. 11 a § Skatteförfarandelagen (2011:1244) föras elektroniskt.

Finns det undantag från lagen om personalliggare?

Ja, det gör det och de är enkla att hålla reda på.
Byggplatser under fyra (4) prisbasbelopp, 179 200 kr, PBB 2017. Observera att beloppet innefattar både arbete och material.
Byggherre som inte är näringsidkare och inte bygger för näringsverksamhet är undantagen. 
Exempel: 
En privatperson som bygger en villa är undantagen från lagen om personalliggare. 
En privatperson som bygger en frisörsalong i garaget är inte undantagen lagen.

Var gäller lagen om elektronisk personalliggare?

Den gäller på samtliga byggplatser som de är definierade i Plan- och bygglagen (PBL) § 4.

Vems är ansvaret för den elektroniska personalliggaren?

Byggherren är ansvarig för att tillhandahålla och föra liggaren. Byggherren kan skriva över ansvaret för personalliggaren till generalentreprenör eller huvudentreprenör.

Det är inte möjligt att skriva över ansvaret för personalliggaren vid delade entreprenader. Sanktionsavgifter från Skatteverket drabbar den byggherre som underlåtit föra och eller tillhandahålla utrustning för elektronisk personalliggare.

Finns det fördelar med att behålla ansvaret för personalliggaren?

Ja, och det är flera fördelar. När du överlåtit personalliggaren har du ingen laglig rätt att ta del av innehållet i densamma. Om du istället behåller liggaren och låter din entreprenör sköta registreringen har du fullständig kontroll på kostnaden. Vi har sett exempel där byggherren fått betala nio gånger mer än vad den reella kostnaden för en personalliggare bör vara, när de överlåtit personalliggaren. Om du behåller personalliggaren kan du i ditt ID06-system se hur bygget fortskrider. Du blir en informerad upphandlare till nästa gång du skall handla upp ett projekt i det att du känner till rimligheten i tidsåtgång i olika moment och känner till hur de olika underentreprenörerna agerar. Läs mer om hur du skriver för att antingen överlåta eller behålla personalliggaren här.

Varför används ID06 för elektronisk personalliggare?

Enligt GDPR får en arbetsgivare föra bok på sin egen personal men inte på andras anställda. Inom byggbranschen är alltid flera olika underentreprenörer inblandade i projekten. Personalliggaren måste innehålla alla dessa personer eftersom de är verksamma på arbetsplatsen. För att ta hänsyn till båda dessa lagkrav har ID06-ramverket skapats. En ID06-ackrediterad personalliggare följer det strikta regelverk som krävs för att hantera personuppgifter lagligt. Ramverket och Datainspektionens tillstånd säkerställer att personuppgiftsansvarig, det företag som använder personalliggaren, följer lagen. Det är därför som ID06 blivit defaktostandarden för personalliggare inom bygg.

Varför behöver kommunen eller landstinget en personalliggare?

Kommunala förvaltningar och landsting är inte vinstdrivande och är därför normalt sett befriade från att behöva tillhandahålla personalliggare. Detta gäller bara så länge den kommunala förvaltningen enbart använder egen personal. Om kommunen i sitt projekt anlitar t ex en extern elektriker gäller lagen om personalliggare fullt ut. Det har tyvärr varit vanligt att kommuner missuppfattat detta. Under 2017 kommer Skatteverket skärpa sina kontroller och koncentrera sig på oanmälda byggplatser.

Får jag använda personalliggaren för att effektivisera min löneadministration?

Ja och nej. Du får inte använda informationen från en personalliggare utan tillstånd. Syftet med registreringen är att föra en personalliggare för att uppfylla Skatteförfarandelagens paragrafer om personalliggare. Uppgifterna i liggaren KAN användas på annat sätt men att göra det innebär en s k syftesglidning. Enligt PuL (Personuppgiftslagen) är det olagligt använda registrerad data för annat än det den registrerade givit samtycke till.

Hur gör jag för att använda personalliggaren för löneunderlag?

För att kunna använda personalliggarens information för lönehantering behöver du få ett samtycke av den som registreras. Som arbetsgivare kan du kalla till en förhandling med den lokala fackklubben och be om samtycke hos dem. Fördelarna är många för alla inblandade, man slipper dubbel registrering, pappersrapportering och manuell hantering. Om fackklubb saknas använder du ett samtyckesavtal som alla i personalen skriver under och returnerar.

Finns det böter eller viten om personalliggare saknas?

Ja, dessa böter kallas också sanktionsavgifter och är inte avdragsgilla. Följande belopp gäller.

För byggherre

Inte anmält byggstart: 25 000 kr per byggarbetsplats
Saknar elektronisk utrustning för personalliggare: 12 500 kr
Har inte hållit personalliggaren tillgänglig för Skatteverket: 12 500 kr

För den som bedriver byggverksamhet

Inte hållit personalliggare tillgänglig för Skatteverket: 12 500 kr
Personalliggaren innehåller brister eller har inte förts löpande: 12 500 kr
Verksam person har inte noterats i personalliggaren: 2 500 kr per person

Produkten tillagd i varukorg

Antal
Total

Det finns $d varor i kundvagnen Det finns 1 vara i kundvagnen

Totalt produkter (exkl. moms)
Frakt (exkl. moms) Gratis frakt!
Total (exkl. moms)
Fortsätt handla Till kassa